FANDOM


Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:Hộpthôngtinnhânvật

Usage & preview

Type in this:

{{CharacterBox
|BGColor=#7B6394
|BorderColor=#CCCCCC
|FontColor=#FFFFFF
|Name=Cbf.png
|Image=Cbf.png
|Titles=Cbf.png
|Nickname=Cbf.png
|Alias=Cbf.png
|Symbol=Cbf.png
|Species=Cbf.png
|Weapons=Cbf.png
|Sex=Cbf.png
|Gender Pronoun=Cbf.png
|Age=Cbf.png
|Outfit=Cbf.png
|Accessories=Cbf.png
|Birthday=Cbf.png
|Handedness=Cbf.png
|Height=Cbf.png
|Weight=Cbf.png
|Hair=Cbf.png
|Eyes=Cbf.png
|Gemstone=Cbf.png
|Gem Type=Cbf.png
|Complexion=Cbf.png
|Affiliation=Cbf.png
|Occupation=Cbf.png
|Alignment=Cbf.png
|Status=Cbf.png
|Relatives=Cbf.png
|Friend(s)=Cbf.png
|First Appearance=Cbf.png
|Music Theme=Cbf.png
|Voice Actor=Cbf.png
}}

to see this: Phát hiện bản mẫu lặp vòng: Bản mẫu:Hộpthôngtinnhânvật

Nhấn vào đây để làm mới bản xem trước >

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.