FANDOM


Maxresdefault (2)

"Both of You" (Cả hai người) là bài hát trong tập "Mr. Greg". Bài hát được biểu diễn bởi Zach Callison (người lồng tiếng cho Steven).

Bài hát này hiện có sẵn trên Aivi & Surasshu's SoundCloud stream.

Thông tin về bài hát

  • Nhạc và lời: Rebecca Sugar
  • Bố trí và biểu diễn Piano: Aivi & Surasshu
  • Ca sĩ chính: Zach Callison
  • Chỉnh dây đàn: Jeff Ball

Nội dung

Steven khuyên Greg và Pearl nên nói chuyện với nhau để hòa giải các rắc rối về mâu thuẫn của họ, đặc biệt là về Rose Quartz.

Lời bài hát

[Steven] Why don’t you talk to each other?

Why don’t you talk to each other?
Just give it a try.
Why don't you talk about what happened?

I know you're trying to avoid it but I don't know why.

You might not believe it.
You might not believe it but you got a lot in common, you really do.
You both love me and I love both of you.

[Greg] Look, if I were you I'd hate me too.

[Pearl] I don't hate you.
[Greg] But I knew how you felt about Rose and I stayed anyway.
[Pearl] That wasn't the problem.

[Greg] Then what was?

[Pearl] She fell in love with you.
[Greg] Well, you know Rose.
[Greg and Pearl] She always did what she wanted.

[Steven] I know you both need it.

I know you both need it.
Someone who knows what you're going through.
You might not believe it.

You might not believe it but you got a lot in common, you really do.

You both love me and I love both of you.
You both love me and I love both of you.

Bản dịch Việt ngữ

[Steven] Sao hai người không nói chuyện với nhau?

Sao hai người không nói chuyện với nhau?
Hãy thử một lần xem sao.
Sao hai người không nói về những gì đã xảy ra?

Con biết rằng hai người né tránh nhưng con không hiểu tại sao.

Hai người sẽ không thể tin rằng.
Hai người sẽ không thể tin nhưng hai người có nhiều điểm chung, thật đấy.
Hai người đều yêu con và con cũng yêu hai người.

[Greg] Nghe này, nếu tôi là cô thì tôi cũng sẽ ghét bản thân mình.

[Pearl] Tôi không ghét ông.
[Greg] Nhưng tôi biết tình cảm giữa cô và Rose nhưng tôi vẫn ở lại.
[Pearl] Vấn đề không nằm ở đó.

[Greg] Vậy thì là gì?

[Pearl] Cô ấy đã yêu ông.
[Greg] Cô biết Rose mà.
[Greg và Pearl] Cô ấy luôn là điều mình muốn.

[Steven] Con biết hai người đều cần.

Con biết hai người đều cần điều ấy.
Một người thấu hiểu bạn phải trải qua điều gì.
Hai người sẽ không thể tin rằng.

Hai người sẽ không tin rằng

Hai người sẽ không thể tin nhưng hai người có nhiều điểm chung, thật đấy. Hai người đều yêu con và con cũng yêu hai người.
Hai người đều yêu con và con cũng yêu hai người.

Vài lời từ người sáng tác

Rebecca Sugar 

"The original guitar demo for 'Both of You'

Unlike 'It’s Over,' which I wrote and rewrote obsessively, this one poured out in one try.

Zach, Aivi, Surasshu and Jeff Ball did such a beautiful job with this one, I love how it came together."

Thông tin khác

  • Mặc dù nghe khá giống nhưng Susan Egan ( người lồng tiếng cho Rose Quartz) không hề hát trong bài hát này .

Videos 

Steven Universe - Both of You (Clip) (Song) Mr

Steven Universe - Both of You (Clip) (Song) Mr. Greg

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.