Wikia Steven Universe Tiếng Việt
Advertisement
Wikia Steven Universe Tiếng Việt

"Do It for Her" là bài hát trong tập phim "Sworn to the Sword". Bài hát được trình bày bởi người lồng tiếng của Connie Maheswaran (Grace Rolek) và Pearl (Deedee Magno-Hall).

Thông tin bài hát

  • Nhạc và lời: Rebecca Sugar
  • Người thể hiện: Deedee Magno-Hall và Grace Rolek
  • Biên soạn và piano: Aivi & Surasshu
  • Violin và viola: Jeff Ball

Nội dung

Bài hát nói về quá trình Pearl dạy đấu kiếm cho Connie, đồng thời thể hiện sự tận tâm của Pearl đối với Rose Quartz và cô cũng gây dựng sự tận tâm này trong Connie đối với Steven (làm Steven cảm thấy không thoải mái) trong quá trình dạy kiếm.

Lời bài hát

Pearl: All right. Everything begins with your stance. Remember:

You do it for him
And you would do it again
You do it for her, that is to say
You'll do it for him.

Keep your stance wide,
Keep your body lowered,
As you're moving forward
Balance is the key

Right foot; left foot,
Now go even faster
And as you're moving backwards
Keep your eyes on me.

[Connie] Keep my stance wide, (Good)
Keep my body lowered, (Right)
As I'm moving forward (Concentrate!)
[Pearl] Don't you want him to live!?

[Connie] Right foot; left foot
[Pearl] Yes, but put your whole body into it!
Everything you have, everything you are
You've got to give–
On the battlefield
When everything is chaos,
And you have nothing but the way you feel, your strategy and a sword;
You just think about the life you'll have together after the war!
And then you do it for her,
That's how you know you can win,
You do it for her, that is to say
You'll do it for him.

Deep down you know
You weren't built for fighting,
But that doesn't mean
You're not prepared to try.
What they don't know
Is your real advantage,
When you live for someone
You're prepared to die.

[Connie] Deep down I know
That I'm just a human (True)
[Connie] But I know that I can draw my sword and fight
(But you know that you can draw your sword and fight)
With my short existence, (Good)
I can make a difference, (Yes, excellent!)
I can be there for him
I can be his knight I can do it for him,
[Cả hai] You'd do it for her
[Pearl] Okay, now do that again (Yes, ma'am.)
You do it for her, and now you say:
[Connie] I'll do it for him.

Bản dịch Việt ngữ

Pearl: Được rồi. Mọi thứ bắt đầu bằng thế đứng của em. Hãy nhớ rằng:

Em làm điều này vì cậu ấy
Và em làm lại lần nữa
Em làm điều này vì cô ấy, cũng có nghĩa là
Em làm vì cậu ấy.

Đứng rộng chân ra,
Giữ người thấp xuống,
Khi em tiến lên phía trước
Thăng bằng chính là chìa khóa

Chân phải; chân trái,
Giờ thì làm nhanh hơn
Và khi em lùi về phía sau
Vẫn dõi mắt theo chị.

[Connie] Đứng rộng chân ra, (Tốt)
Giữ người thấp xuống, (Đúng rồi)
Khi mình tiến lên phía trước(Tập trung vào!)
[Pearl] Em không muốn cậu ấy sống sao!?

[Connie] Chân phải; chân trái,
[Pearl] Đúng vậy, nhưng đặt hết tâm huyết vào!
Mọi thứ em có,
Em phải cho đi–
Trên mặt trận chiến trường
Khi mọi thứ trở nên hỗn loạn,
Và em chẳng có gì ngoài cảm nhận, chiến thuật và một thanh gươm;
Em chỉ nghĩ về cuộc sống các em sẽ có cùng nhau sau chiến tranh!
Và rồi em làm vì cô ấy,
Đó là cách em biết mình có thể thắng,
Em làm điều này vì cô ấy, cũng có nghĩa là
Em làm vì cậu ấy.

Trong thâm tâm em biết rằng
Em không sinh ra để đấu tranh,
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng
Em không sẵn sàng để trải nghiệm. Điều kẻ thù không biết
Đó là lợi thế của em,
Khi em sống vì một người
Em sẵn sàng hi sinh.

[Connie] Trong thâm tâm em biết
Rằng em chỉ là một con người (Đúng vậy)
[Connie] Nhưng em biết mình có thể rút kiếm và chiến đấu
(Nhưng em biết em có thể rút kiếm và chiến đấu)
Với sự tồn tại ngắn ngủi của mình, (Tốt)
Em có thể tạo nên sự khác biệt, (Được, tốt lắm!)
Em có thể ở đó vì cậu ấy
Em có thể trở thành hiệp sĩ của cậu ấy
Em có thể làm vì cậu ấy,
[Cả hai] Bạn làm vì cô ấy
[Pearl] Được rồi, giờ thì làm lại lần nữa (Vâng ạ.)
Em làm điều này vì cô ấy, và giờ em nói:
[Connie] Em làm vì cậu ấy.

Video

Steven_Universe_-_Do_It_For_Her_-_Cartoon_Network

Steven Universe - Do It For Her - Cartoon Network